Jak uzyskać koncesję na rozpoznawanie złóż?

Jak uzyskać koncesję na rozpoznawanie złóż? Jeśli chcesz zajmować się poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin, to konieczne jest uzyskanie koncesji od Ministra Klimatu. Istnieją dwie drogi. Pierwsza wymaga osobiste wizyty w urzędzie, druga obejmuje formę listowną. W obu przypadkach konieczne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji.

Kto może ubiegać się o koncesję na rozpoznawanie złóż?

Niniejszy wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, również z kapitałem zagranicznym. Rozpoznawanie złóż dotyczy następujących kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, rud metali (bez darniowych rud żelaza), rud pierwiastków promieniotwórczych, metali w stanie rodzimym, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej oraz potasowo-magnezowej, kamieni szlachetnych, gipsu i anhydrytu, pierwiastków ziem rzadkich, jak i gazów szlachetnych. 

Pierwszy etap: złożenie wniosku o koncesję

Wniosek składany jest do Ministra Klimatu. Przedsiębiorca występuje w nim także o podpisanie umowy na możliwość użytkowania górniczego. Ponadto formalności wymagają złożenia następujących dokumentów: dowodu wpłaty opłaty skarbowej, wypisu z rejestru gruntów ora projektu robót geologicznych. 

Drugi etap: weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym

Wniosek sprawdzany jest w Ministerstwie Klimatu. Pod uwagę brane są: wiarygodność przedstawianych faktów oraz kompletność dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków formalnych Minister Klimatu wzywa do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia, podając termin ich realizacji. Jeśli wnioskodawca nie wprowadzi wymaganych zmian wniosek nie zostaje rozpatrzony. 

Trzeci etap: ogłoszenie naboru wniosków

W sytuacji  złożenia wniosku o wystawienie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin, Minister Klimatu wydaje ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie koncesji w tej przestrzeni. Ogłoszenie ukazuje się w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu. Zawarte są w nim kluczowe informacje na temat wniosków, w tym: granice obszaru objętego wnioskiem oraz termin składania wniosków. Od czasu ogłoszenia naboru zostają anulowane dotychczasowe postępowania w obszarze działalności kopalin, jak i nie podejmuje się nowych.

Czwarty etap: ocena wniosków w trybie „open door”

Po upłynięciu terminu ustalonego w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, Minister Klimatu analizuje wszystkie zgromadzone wnioski. jeśli nie wpłynie wniosek żadnego innego podmiotu, to dostępny wniosek weryfikowany jest jako pierwszy. W przeciwnym razie, kiedy pojawiły się również inne dokumenty w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności, organ koncesyjny weryfikuje złożone wnioski na podstawie ustalonych kryteriów:

  • wskazany zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych
  • wskazany czas, na jaki koncesja może być udzielona, w tym termin rozpoczęcia pracy zamierzonej działalności
  • zasoby finansowe przedsiębiorstwa, przede wszystkim plan finansowania planowanej działalności, w tym udział wkładu własnego w stosunku do środków pozyskanych z obcego kapitału
  • metody organizowania prac geologicznych, szczególnie robót geologicznych.

Minister Klimatu wydaje koncesję podmiotowi, którego wniosek otrzymał najwyższe noty według wskazanych kryteriów. Oznacza to również, że Minister nie wydaje koncesji innym podmiotom ubiegającym się o jej uzyskanie.

Piąty etap: przekazanie wniosku do zaopiniowania

Jak uzyskać koncesję na rozpoznawanie złóż?
Jak uzyskać koncesję na rozpoznawanie złóż?

Aby udzielić koncesji na rozpoznawanie złóż, konieczna jest konsultacja i zgoda odpowiednich organów. Różnych w zależności od rodzaju złóż. Dla rud pierwiastków promieniotwórczych jest to opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Opinie pozyskiwane są również w przypadku działalności wykonywanej poza granicami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej (od wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego miasta), jak i w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (opinia pozyskiwana jest wtedy od ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej). W przypadku negatywnej odpowiedzi, Minister Klimatu wciąż ma decydujące zdanie.

Szósty etap: wydanie decyzji

Ostatnim elementem jest zatwierdzenie decyzji i przesłanie jej do wnioskodawcy. Kiedy przedsiębiorca akceptuje i podpisze umowę, przesyła ja w określonym terminie do ministerstwa. W przypadku gdy żadna ze stron nie zgłasza zastrzeżeń, udzielana jest koncesja na rozpoznanie złóż kopaliny oraz podpisywana umowa. Przedsiębiorca otrzymuje z ministerstwa oryginał dokumentów. Kopie decyzji doręczane są do właściwych organów. Ostatnie zdanie w tej procedurze pozostaje  w rękach organów koncesyjnych, które mogą odmówić jej udzielania w przypadku konkretnych przesłanek, wśród których wymienia się między innymi: jawne naruszenie interesu publicznego, brak możliwości wykorzystanie nieruchomości lub terytoriów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób uwarunkowany przez przepisy. Istnieje jeszcze jedna przesłanka do odrzucenia wniosku o koncesję. Nie przyznaje się jej w sytuacji, gdy koncesja została wcześniej udzielona innemu przedsiębiorcy.