Montaż klimatyzacji w Łodzi

gimswiatki12 0
Montaż klimatyzacji w Łodzi

Wybór urządzenia i montaż klimatyzacji w Łodzi – jednostki zewnętrzne klimatyzatorów wyposażone w skraplacze chłodzone powietrzem i wentylatory osiowe mające szereg cech, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji. W dołączonej dokumentacji dostarczonego sprzętu zawsze podane są specyficzne cechy instalacji. Brak lub zmniejszenie odstępów wymaganych do wlotu powietrza może prowadzić do wadliwego działania lub wyłączenia urządzenia z powodu przegrzania.

Ewentualne kierunki podczas montażu klimatyzacji w Łodzi na otwartej przestrzeni nie powinny być skierowane do przodu instalacji, ponieważ w tym przypadku normalna praca wentylatora jest zakłócona. Ważne jest, aby zamontować urządzenie w taki sposób, aby przeważający kierunek był równoległy do kierunku powietrza opuszczającego urządzenie. Kolejna grupa problemów wiąże się z masą jednostek montowanych na zewnątrz budynku lub na dachu. W takich przypadkach nasi monterzy zawsze oceniają wytrzymałość podpory, na której te instalacje są przymocowane i podejmują niezbędne działania w celu jej wzmocnienia. Monterzy z naszej firmy mają duże doświadczenie w montażu systemów klimatyzacji, zawsze dokładnie sprawdzają urządzenie, dzięki temu nie ma reklamacji na wykonaną usługę.

Wybór urządzenia i montaż klimatyzacji w Łodzi

Jedynym warunkiem przy wyborze typu klimatyzatora jest to, aby jego szerokość nie przekraczała szerokości otworu okiennego. Podczas montażu klimatyzatora w Łodzi unikamy jego przekrzywienia względem płaszczyzn otworu. Szczeliny pomiędzy obudową klimatyzatora a otworem dokładnie uszczelniamy na całym obwodzie kitem lub pianką montażową. Zaletą klimatyzatorów okiennych jest to, że większość z nich przeprowadza częściowy wyciąg powietrza przepuszczanego przez urządzenie.

Montaż klimatyzatorów typu split zaleca się wykonać przed lub w trakcie remontu pomieszczenia, a nie po jego zakończeniu. W przypadku klimatyzatorów układane jest oddzielne okablowanie elektryczne, a osobny pakiet jest instalowany w rozdzielnicy, więc remont w pomieszczeniu pozwoli na zainstalowanie klimatyzatorów i niezbędnego okablowania między jednostkami bez narażania ogólnego wystroju wnętrza.

Na czym polega montaż klimatyzacji w Łodzi – jednostka zewnętrzna

Montaż klimatyzacji w ŁodziMontaż klimatyzacji w Łodzi w odniesieniu do jednostki zewnętrznej systemu split obejmuje wybór miejsca instalacji oraz instalację jednostki zewnętrznej. Jednostkę zewnętrzną montujemy na wystarczająco mocnej ścianie w miejscu dogodnym do późniejszej obsługi. W przypadku pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku zaleca się montaż jednostki zewnętrznej co najmniej 2 m nad poziomem gruntu, aby uniknąć uszkodzenia lub kradzieży klimatyzatora. W przypadku mieszkań na wyższych piętrach bardziej celowe jest umieszczenie jednostki zewnętrznej na dachu lub poddaszu budynku. Wskazane jest również umieszczanie klimatyzatorów zewnętrznych na balkonach i loggiach budynków pod warunkiem spełnienia wymagań dokumentacji regulacyjnej dla instalacji w zakresie maksymalnej dopuszczalnej różnicy wysokości pomiędzy jednostkami oraz długości rurociągu.

Zaleca się zainstalowanie jednostki zewnętrznej na stałym wsporniku montażowym, który może pomieścić jednostkę o określonej wadze. Aby przymocować wspornik do ściany, nasi monterzy używają śrub kotwiących lub innych elementów mocujących, które zapewniają jego niezawodne mocowanie. Montujemy urządzenia na wsporniku na podporach lub stojakach antywibracyjnych, które mogą znacznie ograniczyć drgania przenoszone na konstrukcję budynku. Niezależnie od miejsca montażu klimatyzacji w Łodzi a dokładnie jednostki zewnętrznej zalecamy zamontowanie nad nią daszka ochronnego, osłaniającego jednostkę przed opadami atmosferycznymi (śnieg, deszcz itp.).

Montaż klimatyzacji w Łodzi – jednostka wewnętrzna

Instalacja jednostki wewnętrznej obejmuje wybór miejsca instalacji oraz montaż klimatyzatora. Jednostka wewnętrzna systemu split musi być zainstalowana w pomieszczeniu, biorąc pod uwagę wymagania funkcjonalne i projekt pomieszczenia. Powierzchnia ściany, na której montowane jest urządzenie naścienne musi być mocna (aby uniknąć zniszczenia powierzchni ściany) i gładka (aby uniknąć drgań urządzenia, które mogą doprowadzić do jego zniszczenia podczas pracy).

Do ułożenia linii drenażowej konieczne jest:

  • Rurę spustową układamy w kanale lub puszce ozdobnej do miejsca odprowadzania kondensatu.
  • Wywiercamy otwór w przewodzie kanalizacyjnym, do którego należy włożyć syfon do odprowadzania kondensatu.

Biorąc pod uwagę fakt, że klimatyzator usuwa z powietrza 1-2 litry wody na godzinę, odprowadzenie odpływu do kanalizacji jest najlepszą opcją usuwania kondensatu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, rurociąg drenażowy wyprowadzany jest na zewnątrz. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie ogrzewania odwadniającego, które pozwoli na eksploatację klimatyzatora w ujemnych temperaturach bez obawy o zamarznięcie rury.

Najgorszą opcją jest zbieranie kondensatu do jakiegoś pojemnika, który należy okresowo opróżniać. Po zakończeniu napełniania układu czynnikiem chłodniczym wyłączamy klimatyzator, zamykamy zawór napełniania na jednostce zewnętrznej, szybko odłączamy wąż ładujący i zamykamy złączkę zaślepką. Opóźnienie może spowodować uwolnienie gazowego czynnika chłodniczego do atmosfery. Pod koniec procesu napełniania układu czynnikiem chłodniczym upewniamy się, że nie ma wycieków.